Privacybeleid

Stichting Go and Tell, gevestigd te Zeewolde (3891 KD) aan de Gaffel 16, hierna te noemen ‘Go and Tell’ onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelt Go and Tell gegevens?

Go and Tell verzamelt persoonlijke gegevens van haar relaties voor marketing- en administratiedoeleinden en om te informeren over acties en campagnes. Met een bezoek aan onze website, www.goandtell.nl, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven staat in deze privacyverklaring.

Welke gegevens registreert Go and Tell?

Go and Tell registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger;
 • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers;
 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Go and Tell, zoals Simply Jesus of Like Jesus);
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen.
 • (geanonimiseerd) surfgedrag op onze website en websites van derden m.b.v. onder andere Google Analytics

Gebruik gegevens?

Go and Tell gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
 • het verzenden van informatie aan de begunstigers door verzendhuizen met wie Go and Tell contractuele afspraken gemaakt heeft;
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de evangelisatiecampagnes, Simply Jesus of Like Jesus;
 • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • intern beheer;
 • het behandelen van geschillen;
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole.
 • het afstemmen van onze producten en diensten op jouw behoefte.

Doorgifte aan derden

Go and Tell verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden met anderen. Tenzij het gaat om leveranciers die ons ondersteunen in het bedrijfsproces en waar we een Verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten.

Go and Tell kan persoonsgegevens beveiligd verstrekken aan deze leveranciers die in opdracht van ons diensten voor ons uitvoeren. In alle gevallen geeft Go and Tell de leverancier geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen.

In andere gevallen maakt Go and Tell geen persoonlijke gegevens bekend aan derden, tenzij Go and Tell op grond van wettelijke verplichtingen verplicht wordt persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging gegevens

Go and Tell draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies en het onrechtmatig gebruik te voorkomen van de informatie die Go and Tell ontvangt.

De website van Go and Tell

Op de website van Go and Tell worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Go and Tell haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Go and Tell is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn 

Go and Tell bewaart je persoonlijke gegevens in haar systemen zolang dit nodig is voor relevantie activiteiten. Hoe lang Go and Tell een persoonsgegeven bewaart is afhankelijk van het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Na afloop van het bewaartermijn worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor Go and Tell van belang, omdat Go and Tell op basis daarvan inzicht kan krijgen in het gebruik dat van haar producten en diensten wordt gemaakt.

Inzage in uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens of het laten wijzigen of verwijderen van gegevens. Indien je dit wenst, kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per e-mail:

Stichting Go and Tell
Postbus 160
3890 AD Zeewolde
info@goandtellmedia.nl

Wijziging privacyverklaring 

Go and Tell behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Go and Tell adviseert om regelmatig deze verklaring door te nemen om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Wanneer na wijzigingen gebruik gemaakt wordt van www.goandtell.nl wordt er akkoord gegaan met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2023