Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Webshop
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Go and Tell-webshop overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen. Door een bestelling te plaatsen geef je aan dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Prijzen, aanbiedingen en overeenkomsten
Een overeenkomst tussen Go and Tell en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst en heeft betaald en daarna van Go and Tell op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Go and Tell de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

Go and Tell garandeert dat de prijzen binnen de webshop niet worden verhoogd, tenzij economische en/of wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen. Je vindt de laagste prijs altijd op www.goandtell.nl/webshop. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
Alle aanbiedingen gedaan op de website van Go and Tell zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Go and Tell behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO’s en inclusief omzetbelasting (btw). Bij een besteding van €25,- of meer verzendt Go and Tell de artikelen gratis. Voor bestellingen in Nederland onder de €25,- wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van €2,50 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor Europa zijn de kosten €6,00 per bestelling. Buiten Europa levert Go and Tell helaas niet.

Levering/verzendingstermijnen
Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Dit staat aangegeven op onze website. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken twee werkdagen na ontvangst van de bestelling, tenzij op de website van Go and Tell bij de beschrijving van het betreffende product anders is aangegeven. De verzendtijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

Retourneren
Nadat een particuliere klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Go and Tell te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de klant de overeenkomst van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of telefoon) aan Go and Tell te melden. De klant dient het product – na overleg met Go and Tell- te sturen naar: Stichting Go and Tell, Planetenveld 27C, 3893 GE Zeewolde. Nadat Stichting Go and Tell de geretourneerde producten heeft ontvangen, wordt het aankoopbedrag teruggestort aan de klant. Bij het retourneren van een volledige bestelling worden naast het aankoopbedrag ook de initiële verzendkosten teruggestort. Het risico en de gemaakte kosten voor het retour zenden liggen altijd bij de klant.

Garanties
Op de door Go and Tell geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Privacy
Go and Tell legt uw persoonsgegevens vast voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst en relatiebeheer. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over interessante aanbiedingen en andere diensten van de Go and Tell. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan info@goandtellmedia.nl.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
Go and Tell is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Go and Tell. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Go and Tellkunnen worden uitgesloten.

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Go and Tell geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Go and Tell garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Go and Tell geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Go and Tell is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Go and Tell, dan wel tussen Go and Tell en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Go and Tell.

Klachten

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Go and Tell serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij Go and Tell via info@goandtellmedia.nl of door te bellen naar 036 522 0062.
Go and Tell zal binnen vijf werkdagen de klacht proberen op te lossen. Go and Tell zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Persoonsgegevens

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Go and Tell. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Go and Tell. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Adreswijziging
Zolang Go and Tell geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij het Go and Tell bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u het Go and Tell om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Diversen
Go and Tell is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Go and Tell is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Go and Tell en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Utrecht.